วันที่ 19 เม.ย. 66 เวลา 0900-1200 พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. พร้อมด้วยคณาจารย์ และนายทหารกำกับหลักสูตร ได้นำนักเรียนหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาประเทศเอเชียตะวันออก เข้ารับการฝึกสนทนากับนักศึกษาเจ้าของภาษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)

วันที่ 19 เม.ย. …

เมื่อ 5 เม.ย. 66,1330
พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว
จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ใบประกาศเกียรติคุณ และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566

ศภษ.ยศ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้กับ นรพ. ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 56 จํานวน 99 นาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการบรรจุ ณ กศ.วพบ.

เมื่อ 5 เม.ย. 66…

ศภษ.ยศ.ทบ. ขอแนะนำข้อสอบ Royal Thai Army English Language Test (ARELT) ซึ่งเป็นข้อสอบที่ได้รับการจัดทำขึ้นในโครงการจัดทำข้อสอบ เพื่อใช้วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกำลังพล ทบ.

📢 ประชาสัมพันธ์ …

พ.อ.หญิง อติกานต์ฯ หก.กออ.ศภษ.ยศ.ทบ./น.กำกับหลักสูตรภาษาเกาหลีและคณะ ได้นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย

เมื่อ 15 มี.ค. 6…

พ.อ.เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้นำคณะ อาจารย์และ นทน.มิตรประเทศหลักสูตรภาษาไทยเข้าเยี่ยมชมมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เพื่อศึกษาวัฒนธรรมไทยและฝึกการใช้ภาษาไทย

วันพฤหัสบดีที่ 2…

พล.ต.บรรเจิด สนามทอง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารมิตรประเทศ รุ่นที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๗ ม…

พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ.และคณะ ได้เดินทางไปตรวจประเมินผลการฝึกอบรม พร้อมทำแบบสำรวจ และสังเกตการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของผู้เข้ารับการฝึก Cobra Gold 2023

เมื่อวันที่ ๒ มี…

พ.อ.เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. อาจารย์หลักสูตรภาษามลายูถิ่นและคณะ ได้ทำการตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภาษามลายูถิ่น Unit School ส.พัน.๑๕

วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๖…

พ.อ.เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. และ คณะ ได้เดินทางไปทำการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลของ พล.ร.๑๕ และ มทบ.๔๖

วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๖…