๕ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. กสก.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT)

๕ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. กสก.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้แก่กำลังพลที่สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๑๐๐ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๓๐ นาย ณ รร.สธ.ทบ.