ภารกิจ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

ภารกิจ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

ศูนย์ภาษากรมยุทธศึกษาทหารบก มีหน้าที่ให้การฝึกอบรมและทดสอบความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่นแก่บุคคล และหน่วยตามความต้องการและนโยบายของกองทัพบก รวมทั้งให้คำแนะนำ กำกับการด้านการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ และภาษาท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยทหารทุกระดับ, และบันทึก รายงานสถิติผลงานตามหน้าที่