ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

ภารกิจ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

ภารกิจ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก


  • ให้การศึกษาและทดสอบความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่น แก่หน่วยและบุคคล และหน่วยตามความต้องการและนโยบายของกองทัพบก รวมทั้งให้ตำแนะนำ กำกับการด้านการศึกษาภาษาต่างประเทศ และภาษาท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยทหารทุกระดับ
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่