พ.อ.เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. และ คณะฯ ได้เดินทางไปจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนในสังกัด ทภ.๑ ณ กช. จว.ร.บ.

เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๖๖ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๐๐
พ.อ.เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. และ คณะฯ ได้เดินทางไปจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนในสังกัด ทภ.๑ ณ กช. จว.ร.บ.
มีหน่วย นขต.กช. เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๐ นาย แบ่งเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๒๑ นาย และนายทหารชั้นประทวน ๗๙ นาย โดยใช้ข้อสอบ ARELT (Army English Language​Test) ทำการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบ E-Test
โดยมี พ.อ.อธิคม ซื่อสัตย์ รอง เสธ.กช.(๑) ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย