พ.อ.เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. อาจารย์หลักสูตรภาษามลายูถิ่นและคณะ ได้ทำการตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภาษามลายูถิ่น Unit School ส.พัน.๑๕

วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๖ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ ณ ส.พัน.๑๕
พ.อ.เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. อาจารย์หลักสูตรภาษามลายูถิ่นและคณะ ได้ทำการตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภาษามลายูถิ่น Unit School ส.พัน.๑๕ โดยมีผู้แทน ผบ.ส.พัน ๑๕ อาจารย์ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๕ นายให้การต้อนรับ โดยหน่วยได้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทำให้การเรียนรู้ภาษามลายูถิ่นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น