ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

ประวัติ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี โดยพระองค์ท่าน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมยุทธนาธิการ จัดตั้งกรมยุทธศึกษาขึ้น (ยังไม่มีคำว่า “ทหารบก”ต่อท้าย)

พ.ศ. ๒๔๕๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ กรมยุทธศึกษา เป็นกรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๗ มีภารกิจในการเรียบเรียงตำราวิชาการ และวางหลักสูตรการเรียนการสอน แก่ทหาร ในขณะนั้น ยังไม่มีการเปิดการเรียนการสอน ให้กับกำลังพลของกองทัพบก ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ จอมพลประภาส จารุเสถียร ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ได้สั่งการ ให้เปิดการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส

๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ ในการก่อตั้งสถาบันภาษา และในวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๒ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ออกคำสั่งให้จัดตั้ง กองภาษา ซึ่งถือเป็นการสถาปนากองภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ครั้งแรก

๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอัตรา ทบ.๒๕๑๖ และ ๒๕๑๓ และแก้ไข อจย. เพื่อรองรับ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และการจัดส่วนราชการกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๒ จึงได้ปรับจากกองภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ตามคำสั่งทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่ ๓๐/๕๒ ลง ๒๑ เม.ย.๕๒