ประวัติ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

ประวัติความเป็นมา      

กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี โดยพระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้กรมยุทธนาธิการ จัดตั้งกรมยุทธศึกษา (ยังไม่มีคำว่า “ทหารบก”ต่อท้าย)

พ.ศ. ๒๔๕๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ กรมยุทธศึกษาเป็นกรมยุทธศึกษาทหารบกตั้งแต่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๗ มีภารกิจในการเรียบเรียงตำราวิชาการ และวางหลักสูตรการเรียนการสอนแก่ทหาร ในขณะนั้นยังไม่มีการเปิดการเรียนการสอนให้กับกำลังพลของกองทัพบก

๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ จอมพลประภาส  จารุเสถียรซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นได้สั่งการให้เปิดการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส

๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณในการก่อตั้งสถาบันภาษา  และใน ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๒ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ออกคำสั่งให้จัดตั้ง กองภาษา(ซึ่งถือเป็นการสถาปนากองภาษากรมยุทธศึกษาทหารบกขึ้นเป็นครั้งแรก)

๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอัตราและแก้ไข อจย. เพื่อรองรับพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและการจัดส่วนราชการกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๒  จึงได้ปรับจากกองภาษากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก(ตามคำสั่งทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่ ๓๐/๕๒ ลง ๒๑ เม.ย.๕๒)

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไข อฉก.๔๑๐๐ ตามแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงการสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ โดยปรับโครงสร้างศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบกขึ้นใหม่ ประกอบด้วย ๓ กอง ๒ แผนก คือ กองแผนและประเมินผล, กองภาษาสากล, กองภาษาอาเซียนและภาษาตะวันออก, แผนกธุรการ , แผนกอุปกรณ์การฝึกอบรม(ตามคำสั่งทบ. (เฉพาะ) ที่ ๙/๖๐ ลง ๒๒ มี.ค.๖๐)