พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน หลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑…

ศภษ.ยศ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้กับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๑๐๒ (รอบที่ ๒)

เมื่อ ๒๗ ธ.ค. ๖๕…

ศภษ.ยศ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้กับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๑๐๒ (รอบที่ ๒)

เมื่อ ๒๗ ธ.ค. ๖๕…

พล.ต.พลวุฒ ลำเจียก เสธ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกร่วม/ผสมระหว่างประเทศ (คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อ ๑๙ ธ.ค. ๖๕…

ศภษ.ยศ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยระบบ E-Testing ให้กับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ.ชุดที่ ๑๐๒

เมื่อ ๒๕ พ.ย. ๖๕…

พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ.พร้อมด้วยคณาจารย์และคณะรวม ๗ นาย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการ Unit Schoool ภาษาเวียดนาม ของ รพศ.๒ พัน.๒

เมื่อ ๒๙ พ.ย. ๖๕…

พ.อ.เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ.พร้อมด้วยคณาจารย์และคณะรวม ๗ นาย ได้เดินทางไปทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกำลังพล นสศ.

เมื่อ ๒๙ พ.ย. ๖๕…

พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ.(๒) เป็นประธาน เปิหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาเอเชียตะวันออก และหลักสูตรภาษาอังกฤษเตรียมการฝึกร่วม/ผสม ระหว่างประเทศ (คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓)

เมื่อ ๑๑ พ.ย. ๖๖…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อ ๑๑ ต.ค. ๖๕…

กออ.ศภษ.ยศ.ทบ. จัดพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาประเทศเอเชียตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อ ๖ ก.ย. ๖๕ …