พ.อ.เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. และ คณะ ได้เดินทางไปทำการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลของ พล.ร.๑๕ และ มทบ.๔๖

วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๖ เวลา ๐๙๓๐-๑๑๓๐
ณ สโมสรนายทหาร พล.ร.๑๕
พ.อ.เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. และ คณะ ได้เดินทางไปทำการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลของ พล.ร.๑๕ และ มทบ.๔๖
จำนวน ๖๐ นาย โดยใช้ข้อสอบ ARELT (Army English Language​Test) ทำการทดสอบด้วยระบบ E-Test การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย