กสก.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ผ่านระบบ E-Testing ให้แก่ กำลังพล ทบ. ที่เข้ารับการสอบคัดเลือกที่จะไปดำรงตำแหน่ง เสมียน ประจำ สน.ผชท.ไทย/ต่างประเทศฯ

๖ ก.ย. ๖๔ เวลา ๑๐๐๐-๑๑๐๐ กสก.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ผ่านระบบ E-Testing ให้แก่ กำลังพล ทบ. ที่เข้ารับการสอบคัดเลือกที่จะไปดำรงตำแหน่ง เสมียน ประจำ สน.ผชท.ไทย/ต่างประเทศฯ จำนวน ๓๒ นาย