ศภษ.ยศ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้กับ นรพ. ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 56 จํานวน 99 นาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการบรรจุ ณ กศ.วพบ.

เมื่อ 5 เม.ย. 66 เวลา 1000 – 1200 ศภษ.ยศ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้กับ นรพ. ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 56 จํานวน 99 นาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการบรรจุ ณ กศ.วพบ.