เมื่อ 29 ก.พ. 67 เวลา 1300-1500 ศภษ.ยศ.ทบ. โดย พ.อ.หญิง สุพรรณิการ์ฯ, พ.ต.หญิง จิตราณุชฯ และ พ.ต.หญิง จันทิราฯ ได้ดำเนินการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้กับ นดย.ทบ. ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 นาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการบรรจุ ณ รร.ดย.ทบ.

ศภษ.ยศ.ทบ. โดย พ.อ.หญิง สุพรรณิการ์ฯ, พ.ต.หญิง จิตราณุชฯ และ พ.ต.หญิง จันทิราฯ ได้ดำเนินการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้กับ นดย.ทบ. ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 นาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการบรรจุ ณ รร.ดย.ทบ.