๕ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. กสก.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT)

๕ มี.ค. ๖๔ เวลา …

การจัดการเรียนการสอนและเพิ่มทักษะด้านภาษา ระบบ E-Learning

ศภษ.ยศ.ทบ. มีช่องทางการเรียนรู้เกร็ดความรู้ภาษาต่างๆเพิ่มอีกช่องทาง

https://www.yout…

๔ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ กสก.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้จัดการทดสอบ ภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้แก่
นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๖

๔ มี.ค. ๖๔ เวลา …

๕ ก.พ. ๖๔ พ.อ. กิตติศักดิ์ ร่อนแก้ว ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการทางภาษาของ ทภ.๔ และมอบโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน ให้กับ ทภ.๔

๕ ก.พ. ๖๔ พ.อ. ก…

วันที่ ๑ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ วทบ. จัดการศึกษาออนไลน์ ผ่านระบบ AWC-ES วิชา ภาษาอังกฤษ (อ.๗๐๐๐) ครั้งที่ ๓

วันที่ ๑ ก.พ. ๖๔…

วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ วทบ. จัดการศึกษาOnline ผ่าน AWC-ES วิชา ภาษาอังกฤษ (อ.๗๐๐๐) ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖…

วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ วทบ. จัดการศึกษาออนไลน์ ผ่านระบบ AWC-ES วิชาภาษาอังกฤษ (อ.๗๐๐๐)

วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖…

พลโท วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาประเทศเอเชียตะวันอออก และหลักสูตรภาษาอังกฤษเตรียมการฝึกร่วม/ผสม ระหว่างประเทศ (คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อ ๑๒ พ.ย. ๖๓…

ศภษ.ยศ.ทบ. จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้ กับ กำลังพลของ มทบ.๔๓

เมื่อ ๒๔ ธ.ค. ๖๓…