พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน และภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๕…

พล.ต.ดิเรก ดีประเสริฐ รอง จก.ยศ.ทบ.๑ ประธานการเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย สำหรับ นทน.มิตรประเทศ และหลักสูตรภาษาอินโดนีเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕ …

พล.ต.สรรเสริญ คล้ายแก้ว รอง.จก.ยศ.ทบ.(๒) เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมการฝึกร่วม/ผสม ระหว่าง และหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๖๔…

ห้วงการเปิด-ปิด หลักสูตรภาษาของ ศภษ.ยศ.ทบ. ๒๕๖๕

พลตรี สรรเสริญ คล้ายแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. (๒) ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาประเทศเอเชียตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๐ พ.ย. ๖๔…

TEST FROM HOME

ทดสอบภาษาด้วยตนเ…

พลโท วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนายทหารประทวน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อ ๖ ต.ค. ๒๕๖…

กสก.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ผ่านระบบ E-Testing ให้แก่ กำลังพล ทบ. ที่เข้ารับการสอบคัดเลือกที่จะไปดำรงตำแหน่ง เสมียน ประจำ สน.ผชท.ไทย/ต่างประเทศฯ

๖ ก.ย. ๖๔ เวลา ๑…

๕ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. กสก.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT)

๕ มี.ค. ๖๔ เวลา …

การจัดการเรียนการสอนและเพิ่มทักษะด้านภาษา ระบบ E-Learning