พลโท วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. ประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาประเทศเอเชียตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อ ๑ ก.ย. ๖๔ เวลา ๑๐๓๐ กออ.ศภษ.ยศ.ทบ. จัดพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาประเทศเอเชียตะวันอออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ZOOM