พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ.

(๕ ต.ค. ๖๖) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศภษ.ยศ.ทบ. พ.อ.เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. และ พ.อ. ปพน วิบูลสมัย ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. (ท่านใหม่) ร่วมพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. ณ ศภษ.ยศ.ทบ.