วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ วทบ. จัดการศึกษาOnline ผ่าน AWC-ES วิชา ภาษาอังกฤษ (อ.๗๐๐๐) ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ วทบ. จัดการศึกษาOnline ผ่าน AWC-ES
วิชา ภาษาอังกฤษ (อ.๗๐๐๐) ครั้งที่ ๒ โดย พ.อ.หญิง ศรัณยา พันธ์เพิ่มศิริ และ ร.อ.หญิง คคนางค์ อารีรัชชกุล อจ.ศภษ.ยศ.ทบ.
มีขอบเขตดังนี้
1) การทดสอบภาษาอังกฤษ ALCPT
2) แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ ALCPT