๔ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ กสก.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้จัดการทดสอบ ภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้แก่
นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๖

๔ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ กสก.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้จัดการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้แก่ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 66
กลุ่ม A จำนวน ๘๐ นาย และกลุ่ม B จำนวน ๖๕ นาย ณ วทบ.