วันที่ ๑ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ วทบ. จัดการศึกษาออนไลน์ ผ่านระบบ AWC-ES วิชา ภาษาอังกฤษ (อ.๗๐๐๐) ครั้งที่ ๓

วันที่ ๑ ก.พ. ๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ วทบ. จัดการศึกษาออนไลน์ ผ่านระบบ AWC-ES
วิชา ภาษาอังกฤษ (อ.๗๐๐๐) ครั้งที่ ๓
โดย พ.อ.หญิง ศรัณยา พันธ์เพิ่มศิริ และ พ.ท.หญิง ภิญญ์ภัทรา แก้วปลั่ง อจ.ศภษ.ยศ.ทบ.มีขอบเขต ดังนี้

  1. การทดสอบภาษาอังกฤษ ALCPTชุดที่ ๓
  2. แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบALCPT