ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

พลโท วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาประเทศเอเชียตะวันอออก และหลักสูตรภาษาอังกฤษเตรียมการฝึกร่วม/ผสม ระหว่างประเทศ (คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อ ๑๒ พ.ย. ๖๓ เวลา ๐๙๓๐ กออ.ศภษ.ยศ.ทบ. และ กสก.ศภษ.ยศ.ทบ. จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาประเทศเอเชียตะวันอออกและหลักสูตรภาษาอังกฤษเตรียมการฝึกร่วม/ผสม ระหว่างประเทศ (คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ หอเสนาปฏิพัทธ์