วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ วทบ. จัดการศึกษาออนไลน์ ผ่านระบบ AWC-ES วิชาภาษาอังกฤษ (อ.๗๐๐๐)

วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ วทบ. จัดการศึกษาออนไลน์ ผ่านระบบ AWC-ES
วิชา ภาษาอังกฤษ (อ.๗๐๐๐)
โดย พ.อ.หญิง ศรัณยา พันธ์เพิ่มศิริ และ ร.อ.หญิง จันทิรา พุ่มศฤงฆาร อจ.ศภษ.ยศ.ทบ.
มีขอบเขตการบรรยาย ดังนี้
1) การทดสอบภาษาอังกฤษ ALCPT
2) แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ ALCPT