๕ ก.พ. ๖๔ พ.อ. กิตติศักดิ์ ร่อนแก้ว ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการทางภาษาของ ทภ.๔ และมอบโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน ให้กับ ทภ.๔

๕ ก.พ. ๖๔ พ.อ. กิตติศักดิ์ ร่อนแก้ว ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. , ร.อ.หญิง จันทิรา พุ่มศฤงฆาร และ ร.ท.หญิง ทิพวีร์ หมีทอง เดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบโปรแกรมการเรียนภาษาต่างประเทศให้กับห้องปฏิบัติการทางภาษาของ ทภ.๔ ทั้ง ๒๔ แห่ง พร้อมกับชี้แจงแนวทางการใช้งบประมาณศูนย์การศึกษา ทบ. ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้กับกำลังพลและครอบครัว