ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

ศภษ.ยศ.ทบ. จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้ กับ กำลังพลของ มทบ.๔๓

เมื่อ ๒๔ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
กสก.ศภษ.ยศ.ทบ. โดย พ.อ.หญิง ศรัณยา พันธ์เพิ่มศิริ ร.อ.หญิง จันทิรา พุ่มศฤงฆาร,ร.อ.หญิง พิศุทธินี ทองวิลัย
และ ส.อ. กฤษเดช กิ่งมณี ได้มาดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้กับ กำลังพลจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๖ นายของ มทบ.๔๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช