ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

ห้วงการเปิด-ปิด หลักสูตรภาษาของ ศภษ.ยศ.ทบ. 2565

พลตรี สรรเสริญ คล้ายแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. (๒) ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาประเทศเอเชียตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๐ พ.ย. ๖๔…

TEST FROM HOME

ทดสอบภาษาด้วยตนเ…

พลโท วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนายทหารประทวน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อ ๖ ต.ค. ๒๕๖…

กสก.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ผ่านระบบ E-Testing ให้แก่ กำลังพล ทบ. ที่เข้ารับการสอบคัดเลือกที่จะไปดำรงตำแหน่ง เสมียน ประจำ สน.ผชท.ไทย/ต่างประเทศฯ

๖ ก.ย. ๖๔ เวลา ๑…

พลโท วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. ประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาประเทศเอเชียตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อ ๑ ก.ย. ๖๔ …

๕ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. กสก.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT)

๕ มี.ค. ๖๔ เวลา …

การจัดการเรียนการสอนและเพิ่มทักษะด้านภาษา ระบบ E-Learning

ศภษ.ยศ.ทบ. มีช่องทางการเรียนรู้เกร็ดความรู้ภาษาต่างๆเพิ่มอีกช่องทาง

https://www.yout…

๔ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ กสก.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้จัดการทดสอบ ภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้แก่
นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๖

๔ มี.ค. ๖๔ เวลา …