เมื่อ 29 ก.พ. 67 เวลา 1300-1500 ศภษ.ยศ.ทบ. โดย พ.อ.หญิง สุพรรณิการ์ฯ, พ.ต.หญิง จิตราณุชฯ และ พ.ต.หญิง จันทิราฯ ได้ดำเนินการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้กับ นดย.ทบ. ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 นาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการบรรจุ ณ รร.ดย.ทบ.

ศภษ.ยศ.ทบ. โดย พ…

พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ.

(๕ ต.ค. ๖๖) เวลา…

พ.อ.เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. และ คณะฯ ได้เดินทางไปจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนในสังกัด ทภ.๑ ณ กช. จว.ร.บ.

เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๖๖…

พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ.และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาพม่า (Unit School) ณ ร้อย.ฝรพ.๑

เมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๖…

เมื่อ 26 มิ.ย. 66 พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้นำคณะอาจารย์ และ นทน.มิตรประเทศหลักสูตรภาษาไทย รุ่นที่ 9 ทัศนศึกษาอุทธยานประวัติศาสตร์ วัดไชยวัฒนาราม วัดมหาธาตุ และ ตลาดน้ำอโยธยา จว.อ.ย.

เมื่อ 26 มิ.ย. 6…

เมื่อ 19-23 มิ.ย. 66 ศภษ.ยศ.ทบ. ได้สนับสนุนกำลังพลเป็นนายทหารติดต่อชาติอาเซียน 9 ประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุม AARM Technical Committee Meeting 2023 ณ ศูนย์การทหารราบ

เมื่อ 19-23 มิ.ย…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ.ได้เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน ประจำปีงบประมาณ 2๒๕๖๖

เมื่อวันศุกร์ที่…

เมื่อ ๑๐- ๑๓ พ.ค. ๖๖ พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ.พร้อมด้วยคณาจารย์ได้นำ นทน.และ นสน.หลักสูตรภาษาจีน จำนวน ๑๒ นาย ไปฝึกการใช้ภาษาจีนในพื้นที่ ดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เมื่อ ๑๐ –…

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๖ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. ได้นำคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ บก.ทบ.

เมื่อวันที่ ๒ พ.…

ในวันที่ 2 พ.ค. 66 เวลา 0830-1200 คณะอาจารย์ กออ.ศภษ.ยศ.ทบ. นำนายทหารนักเรียนหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารมิตรประเทศ รุ่นที่ 9 ร่วมกิจกรรมงานวันนานาชาติ ณ รร.สธ.ทบ.

คณะอาจารย์ กออ.ศ…