พล.ต.บรรเจิด สนามทอง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารมิตรประเทศ รุ่นที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๗ ม…

พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ.และคณะ ได้เดินทางไปตรวจประเมินผลการฝึกอบรม พร้อมทำแบบสำรวจ และสังเกตการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของผู้เข้ารับการฝึก Cobra Gold 2023

เมื่อวันที่ ๒ มี…

พ.อ.เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. อาจารย์หลักสูตรภาษามลายูถิ่นและคณะ ได้ทำการตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภาษามลายูถิ่น Unit School ส.พัน.๑๕

วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๖…

พ.อ.เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ. และ คณะ ได้เดินทางไปทำการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลของ พล.ร.๑๕ และ มทบ.๔๖

วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๖…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน หลักสูตรภาษาเกาหลี รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑…

ศภษ.ยศ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้กับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๑๐๒ (รอบที่ ๒)

เมื่อ ๒๗ ธ.ค. ๖๕…

ศภษ.ยศ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้กับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๑๐๒ (รอบที่ ๒)

เมื่อ ๒๗ ธ.ค. ๖๕…

พล.ต.พลวุฒ ลำเจียก เสธ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกร่วม/ผสมระหว่างประเทศ (คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อ ๑๙ ธ.ค. ๖๕…

ศภษ.ยศ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยระบบ E-Testing ให้กับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ.ชุดที่ ๑๐๒

เมื่อ ๒๕ พ.ย. ๖๕…

พ.อ. เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ.พร้อมด้วยคณาจารย์และคณะรวม ๗ นาย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการ Unit Schoool ภาษาเวียดนาม ของ รพศ.๒ พัน.๒

เมื่อ ๒๙ พ.ย. ๖๕…