ศภษ.ยศ.ทบ. ได้จัดทีมงานเข้ารับรางวัล CQI “ดีเด่น” จากนวัตกรรม “ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Test)

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน และภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๕…

พล.ต.ดิเรก ดีประเสริฐ รอง จก.ยศ.ทบ.๑ ประธานการเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย สำหรับ นทน.มิตรประเทศ และหลักสูตรภาษาอินโดนีเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕ …

พลตรี สรรเสริญ คล้ายแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. (๒) ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาประเทศเอเชียตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๐ พ.ย. ๖๔…

พลโท วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนายทหารประทวน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อ ๖ ต.ค. ๒๕๖…