พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน และภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ กสก.ศภษ.ยศ.ทบ. จัดพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน และภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ZOOM โดยมี พล.ต.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน