พ.อ.เจน สุขศรีทอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทบ.พร้อมด้วยคณาจารย์และคณะรวม ๗ นาย ได้เดินทางไปทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกำลังพล นสศ.

เมื่อ ๒๙ พ.ย. ๖๕…

พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ.(๒) เป็นประธาน เปิหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาเอเชียตะวันออก และหลักสูตรภาษาอังกฤษเตรียมการฝึกร่วม/ผสม ระหว่างประเทศ (คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓)

เมื่อ ๑๑ พ.ย. ๖๖…

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อ ๑๑ ต.ค. ๖๕…

กออ.ศภษ.ยศ.ทบ. จัดพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาประเทศเอเชียตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อ ๖ ก.ย. ๖๕ …

ศภษ.ยศ.ทบ. ได้จัดทีมงานเข้ารับรางวัล CQI “ดีเด่น” จากนวัตกรรม “ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Test)

พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน และภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๕…

พล.ต.ดิเรก ดีประเสริฐ รอง จก.ยศ.ทบ.๑ ประธานการเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย สำหรับ นทน.มิตรประเทศ และหลักสูตรภาษาอินโดนีเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕ …

พลตรี สรรเสริญ คล้ายแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. (๒) ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาประเทศเอเชียตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๐ พ.ย. ๖๔…

พลโท วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนายทหารประทวน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อ ๖ ต.ค. ๒๕๖…