พลโท วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนายทหารประทวน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อ ๖ ต.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลโท วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ZOOM