พลตรี สรรเสริญ คล้ายแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. (๒) ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาประเทศเอเชียตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๐ พ.ย. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ กออ.ศภษ.ยศ.ทบ. จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาประเทศเอเชียตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ZOOM