วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ วทบ. จัดการศึกษาออนไลน์ ผ่านระบบ AWC-ES วิชาภาษาอังกฤษ (อ.๗๐๐๐)

วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖…

พลโท วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาประเทศอาเซียนและภาษาประเทศเอเชียตะวันอออก และหลักสูตรภาษาอังกฤษเตรียมการฝึกร่วม/ผสม ระหว่างประเทศ (คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อ ๑๒ พ.ย. ๖๓…

ศภษ.ยศ.ทบ. จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ (ALCPT) ให้ กับ กำลังพลของ มทบ.๔๓

เมื่อ ๒๔ ธ.ค. ๖๓…